Algemene voorwaarden

Art. 1 Lenka de Hoogh photography

Lenka de Hoogh is een eenmanszaak, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de KVK onder nummer 72654694, hierna te noemen “fotografe”.

Art. 2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de opdrachtgever, waaronder begrepen alle opdrachten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2 Voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Art. 3 Aanbod en aanvaarding 

3.1 De fotografe doet een aanbod in de vorm van een prijslijst, offerte of brochure, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending door de fotografe.
3.3 Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk door middel van een geaccordeerde opdrachtbevestiging dan wel een ondertekende overeenkomst.
3.4 Het aanbod van pakketten en prijzen kan tussentijds worden gewijzigd; dit wordt via de website gecommuniceerd. Op oude prijzen kan enkel een beroep worden gedaan indien de wijziging plaatsvindt binnen 30 dagen na het aanbod per mail dan wel indien het aanbod is aanvaard volgens onderdeel
3.5 Er kan derhalve oude prijzen, zoals bijvoorbeeld in eerder gedownloade brochures of een eerdere aanvraag per mail (al dan niet behoren bij een optie op enkel een datum).

Art. 4 Uitvoering van de opdracht 

4.1 De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt.
4.2 De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot, maar kan geen garantie geven op specifieke beelden.
4.3 Fotografe bewaart de digitale bestanden twee maanden na levering. Opdrachtgever draagt na deze twee maanden zelf het risico van verlies van de digitale bestanden.

Art. 5 Levering 

5.1 Van alle gemaakte foto’s wordt door fotografe een selectie gemaakt. Deze selectie zal worden bewerkt in de stijl van het portfolio van fotografe. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe bestanden. 
5.2 Indien Klant na ontvangst van de foto’s de beelden wil laten herbewerken, dient opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst te verzoeken. De kosten voor herbewerkingen zijn €10 per foto voor omzetten kleur/zwartwit. Dan wel €50,- (excl. btw) per uur voor Photoshop werkzaamheden. 
5.3 De foto’s worden naar opdrachtgever gemaild via een persoonlijke online galerij en WeTransfer. 
5.4 Digitale bestanden van een fotoshoot kent een levertijd van max. 4 weken na betaling van de factuur. De digitale bestanden worden geleverd na voldoening van de betalingsverplichting. Vanwege drukte of vakantie kan per e-mail een langere levertijd worden afgesproken.

Art. 6 Annulering van de opdracht 

6.1 Bij een annulering na een bevestiging van de shoot boeking tot 30 dagen voor de opdracht, kan de geplande opdracht worden geannuleerd. Er wordt door de fotografe dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Vanwege de volle agenda van de fotografe zal het aanbod van de nieuwe datum beperkt zijn, hetgeen door de annulering van opdrachtgever het risico is van opdrachtgever. Bij annulering zonder nieuwe shootdatum zal 50% van het afgesproken bedrag aangerekend worden. 
6.2 Bij een annulering na een bevestiging van de shoot boeking tot 1 week voor de opdracht, wordt 50% van het afgesproken bedrag aangerekend. 
6.3 Bij een annulering na een bevestiging van de shoot boeking tot 3 dagen voor de opdracht wordt het afgesproken bedrag aangerekend. 
6.4 Enkel in het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen ziekte of overlijden, waaronder niet begrepen het weer of andere gemaakte afspraken, kan er maximaal 24 uur van te voren kosteloos worden afgemeld, waarna de fotosessie wordt verzet en binnen 1 maand plaats vindt. Bij annulering zonder nieuwe shootdatum zal 50% van het afgesproken bedrag aangerekend worden. 

Art. 7 Auteursrecht, portretrecht en licentie

7.1 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen 7.2 Fotografe is gerechtigd de gemaakte werken ter promotie van beroepsactiviteiten te gebruiken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen gebruik op/in website, offertes, brochures, social media, blogs, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 7.3 De werken mogen slechts onder duidelijke waarneembare naamsvermelding van fotografe openbaar gemaakt worden. Indien het opdrachtgever bijvoorbeeld foto’s op internet wil plaatsen, dienst opdrachtgever de naam van fotografe daarbij te vermelden i.v.m. het persoonlijkheidsrecht van Fotograaf. 7.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk commercieel via derden te verspreiden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 7.5 De geleverde foto’s mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd door opdrachtgever of door een derde, waaronder begrepen het bewerken van de kleurlaag. 7.6 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. Derden, die bijvoorbeeld producten/diensten hebben geleverd voor deze opdracht, dienen direct contact te leggen met fotografe om de digitale beelden te gebruiken. Er gelden aanvullende voorwaarden bij commercieel gebruik.

Contactgegevens fotografe 

Lenka de Hoogh photography 
Lenka de Hoogh 
3531 JG Utrecht
www.lenkadehoogh.nl
info@lenkadehoogh.nl